Pedagoginių – psichologinių žinių kursai

Kursai skirti asmenims, norintiems dirbti profesijos mokytojais arba neformaliojo vaikų švietimo srityje (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), tačiau neturintiems pedagogo kvalifikacijos. Didžiąją dalį mokymo turinio dalyviai gali studijuoti nuotoliniu būdu. Mokymų trukmė – 180 akad. val. Mokymų kaina vienam asmeniui – 200 Eur. Mokymai vyksta MS Teams mokymosi platformoje.Registracija į mokymus-> https://forms.gle/ssM3YSieN1EgAr5PA

Mokymo programos kvalifikaciją tobulinantiems pedagogams

Klaipėdos valstybinės kolegijos mokymo ir paslaugų centras, bendradarbiaudamas su Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centru, akreditavo pedagogams ypač aktualias mokymo programas. Esant poreikiui ir susidarius bent 15 klausytojų grupei mokymai gali būti vedamai užsakovų patalpose. Išsamesnę informacija dėl mokymų suteiks Raimonda Mikėnė tel. +370 630 07703, r.mikene@kvk.lt

Vaikai, turintys elgesio ir emocijų sunkumų: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo aspektai ( 8 akad.val.).
Mokymai skirti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, dirbantiems bendrojo ugdymo švietimo įstaigose. Mokymų dalyviai įgis žinių, kaip vadovaujantis įtraukiojo ugdymo nuostatomis praktinėje veikloje atpažinti elgesio ir emocijų sunkumų turinčių vaikų poreikius, identifikuos veiksnius, lemiančius pageidaujamą ir nepageidaujamą elgesį. Taip pat susipažins su pedagogo vaidmeniu ugdymo procese, supras alternatyvaus elgesio palaikymo priemones, ir jų įtraukimo metodus į suplanuotą veiklą. Analizuos įvairius konfliktų sprendimo būdus bei pedagoginės sąveikos aktualumą bendraujant su elgesio ir emocijų sunkumų turinčiais vaikais. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai plėtos savo bendrąsias ir didaktines kompetencijas siekiant vaikų, turinčių elgesio ir emocijų sunkumų, kokybiško ugdymo.
Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikai ir ugdymo proceso organizavimo ypatumai ikimokyklinio ugdymo įstaigose (8 akad. val.).
Programa yra skirta ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, dirbantiems bendrojo ugdymo švietimo įstaigose su vaikais, kuriems nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai.
Vadovaujantis įtraukiojo ugdymo nuostatomis, į vaiką orientuotomis ugdymosi paradigmomis, mokymų dalyviai įgis žinių apie būdingiausius ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų raidos dėsningumus, sutrikimus, įtraukimo metodus į suplanuotą veiklą bei jų taikymą. Taip pat įvertins komunikacijos aktualumą dirbant su šiais vaikais. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai plėtos savo žinias ir praktinius įgūdžius siekiant vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kokybiško ugdymo.
Naujausios maisto gamybos technologijos ir biotechnologijos (8 akad.val.).
Klaipėdos valstybinės kolegija  – vienintelė Vakarų Lietuvoje aukštoji mokykla, ruošianti maito technologijų profesionalus. Savo žiniomis dėstytojai dalinasi ir su švietimo bei ugdymo įstaigų pedagogais. Jiems skirtuose mokymuose  supažindinama su naujausiomis maisto gamybos technologijomis, jų privalumais, biotechnologijų taikymu maisto gamyboje, mokoma naudotis naujausiais įrengimais ir prietaisais, o  įgytas žinias panaudoti ugdymo procese.
Kūrybiškumo ugdymas ir mobiliųjų aplikacijų taikymas matematikos pamokose (12 akad. val.).
Matematikos mokytojams skirtuose mokymuose klausytojai įvaldys modernias didaktikos priemones, naudingas kūrybiškam matematikos mokymui. Taip pat išmoks naudoti mobilias aplikacijas mokymo medžiagos parengimui ir pamokos procesui organizuoti.
Sveikatos sutrikimų turinčių vaikų fizinis aktyvumas (8 akad.val.).
Mokymo programa skirta Kūno kultūros ir pradinio ugdymo mokytojams. Remdamiesi kasmetinės sveikatos apžiūros vertinimu sveikatos specialistai mokinius suskirsto į fizinio ugdymo grupes. Vis daugiau mokinių – turinčių nuolatinių ar laikinų sveikatos sutrikimų – priskiriamai specialiai fizinio ugdymo grupei. Jos fizinis lavinimas patikimas Kūno kultūros mokytojams/pradinio ugdymo mokytojams, tačiau jie neretai pristinga praktinių ir metodinių žinių, kaip efektyviai, diferencijuotai ir saugiai dirbti su tokiais vaikais. Mokymo programa skirta vaikų fizinį aktyvumą ribojančių veiksnių pažinimui, praktinių rekomendacijų įsisavinimui ir pritaikymui darbui su sveikatos sutrikimų turinčiais vaikais Kūno kultūros pamokose.
Kūno kultūros pamoka kitaip: su „Gymnic“ kamuoliu ir Hatha jogos pratimais (8 akad.val.).
Mokymai skirti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei bendrojo lavinimo mokyklų pedagogams. Mokymo programos aktualumą parodo ydinga laikysena pasižyminčių vaikų gausa. Šie simptomai veiksmingai šalinami pasitelkus „Gymnic” kamuolius ir Hatha jogos pratimus. Šios priemonės veiksmingos ne tik koreguojant laikyseną, o ir stabilizuojant  išsekusią nervų sistemą. Jos sutrikimai ypač dažni mokyklinio amžiaus vaikų gretose, tad įvaldžius ,,Gymnic” kamuolių ir Hatha jogos techniką tikėtina kompleksinė mokyklinio amžiaus vaikų savijautos korekcija.
Šiuolaikiškas požiūris į vaikų fizinį ugdymą. Vaikų joga – sąmoningas vaikų ugdymas (8 akad.val.).
Mokymai skirti siekiantiems paįvairinti ir atnaujinti žinias vaikų fizinio ugdymo pratybų metu. Mokymuose supažindinama su naujausia teorine ir praktine kūno kultūros pratybų medžiaga, skirta plokščiapėdystės, taisyklingos laikysenos profilaktikai. Užsiėmimų metu išbandomi jogos, kvėpavimo pratimai ir žaidimai,  praktika poromis.
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialisto skaitmeninio raštingumo programa (80 akad. val.).
Kursų programa parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-598 „Dėl reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo patvirtinimo“.  Trukmė – 80 akad. val., iš jų kontaktinės – 24 akad. val.  Mokymų tikslas – suteikti teorinių ir praktinių skaitmeninio raštingumo ir informacijos valdymo žinių, reikalingų ugdymo procese.