Klaipėdos valstybinės kolegijos Mokymo ir paslaugų centras vykdo priėmimą į Masažuotojo modulinę profesinio mokymo programą.

Modulinė masažuotojo profesinio mokymo programa skirta parengti masažuotoją (fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistą), gebantį įvertinti asmens fizinę bei psichikos sveikatos būklę, planuoti ir atlikti masažo procedūras bei vertinti jų efektyvumą, ugdyti sveikos gyvensenos poreikį, tolerantiškai bendrauti ir bendradarbiauti su kolegomis, klientais/pacientais, dirbti komandoje, lanksčiai prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos reikalavimų.

Asmuo, įgijęs masažuotojo kvalifikaciją, galės teikti paslaugas privačiose ir valstybinėse įstaigose. Tiek vykdant individualią veiklą, tiek dirbant pagal darbo sutartį – šią mokymo programą baigęs asmuo galės dirbti ligoninėse, sanatorijose, reabilitacijos klinikose, sveikatingumo ir sporto centruose bei grožio salonuose.

Baigus masažuotojo mokymo programą, įgyjama masažuotojo – kvalifikacija, kuri leidžia dirbti masažuotojo darbą ir gauti masažuotojo spaudą.

Mokymosi trukmė 1,5 m.
Vieno kredito kaina 52,14 Eur.
Kreditų užskaitymas galimybė užskaityti iki 45 kreditų, kreditai užskaitomi pagal pateiktus dokumentus.
Minimalūs reikalavimai išsilavinimuibiomedicininis išsilavinimas

Masažuotojų profesinio mokymo programos kvalifikaciniai egzaminai:

TEORIJOS EGZAMINAS 2024 m. birželio 12 d.

Laikas: 9 00

Vieta: Jaunystės g. 2, Klaipėda 401 auditorija

PRAKTIKOS EGZAMINAS 2023 m. birželio 17 d.

Laikas: 9 00

Vieta: Gulbių g. 8, Klaipėda 1a. auditorija

Dokumentai reglamentuojantys profesinį mokymą:

Masažuotojo modulinė profesinio mokymo programa

KVK Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas

KVK Tęstinio profesinio mokymo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo

Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 įstatymas

Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo

Dėl Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir Mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl Profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo